ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ อบรมผู้นำเที่ยววัฒนธรรท้องถิ่น
2560-07-28
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง