ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
งานเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 6
2561-01-05
งบประมาณแผ่นดิน
360000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง