ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการการตลาดเชิงปฏิบัติการ Practical Marketing สาขาวิชาการตลาด
2559-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง