ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการจิตอาสา นำพาชุมชนประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ
2559-05-13
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง