ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2560-02-17
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง