ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการ
2558-10-01
งบประมาณแผ่นดิน
12000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง