ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรมการใช้พลังงานทดแทน
2560-05-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง