ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
งานเกษตรราชภัฏลำปางครั้งที่ 5
2560-03-08
งบประมาณแผ่นดิน
400000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง