ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
ศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ทะ
2560-11-01
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง