ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
การเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการของสาขาฟิสิกส์
2558-12-01
งบประมาณแผ่นดิน
17820 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง