ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ สาขการจัดการ เรื่องการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกลาบสมุมไพร บ้านหัวฝ่าย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2559-07-14
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง