ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัย กลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ
2558-10-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง