ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะเทศบาลป่าตันนาครัว (MOU)
2560-10-16
งบประมาณแผ่นดิน
50000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจทิพย์ธัญญา
ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง