ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559-05-01
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง