ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับจำหน่าย ผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สาขาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2560-11-16
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
งานบริหารทั่วไป
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง