ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2560-02-18
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง