ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
อบรมกลุ่มแม่บ้าน เรื่อง การพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2561-03-09
งบประมาณแผ่นดิน
25000 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะครุศาสตร์
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง