ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
เล่น เขียน เรียน กิน ศิลปวัฒนธรรมจีน - ไทย
2560-12-01
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง