ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการบริการวิชาการ สาขานิเทศศาสตร์ เรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน "กาดแลงต๋ามโคม" บ้านหัวฝาย
2560-03-22
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง