ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement)
2561-09-13
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5123 บาท
คณะครุศาสตร์
งานการเจ้าหน้าที่
ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
Lat 11, Long 21
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง