ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2559-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
12000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง