การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการและความสามารถทางการตลาดที่ส่งต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย(โอทอบ) อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง

[EN] ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการและความสามารถทางการตลาดที่ส่งต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย(โอทอบ) อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง

0
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
นายธีระ เทียนรุ่งไพศาล
นายธีระ เทียนรุ่งไพศาล
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง