การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขายให้กลุ่มข้าวกล้องงอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

[EN] แนวทางการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อเสริมสร้างยอดขายให้กลุ่มข้าวกล้องงอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

0
-
2560
ระดับจังหวัด
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง
อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง