การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความพูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความพูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

0
-
2560
ระดับองค์กร
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ
ผศ.ดร.สุเทพ ทองคำ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง