การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของศิษย์เก่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของศิษย์เก่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

0
-
2560
ระดับองค์กร
ไม่พบหลักฐาน
0
0
นางชมัยพร กาญจนพันธุ์
นางชมัยพร กาญจนพันธุ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง