การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การประยุกต์อินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง

[EN] การประยุกต์อินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาท้องถิ่น จ.ลำปาง

การประชุมวิชาการชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่3 ประจำปี 2560
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
นางชมัยพร กาญจนพันธุ์
นางชมัยพร กาญจนพันธุ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง