การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่3 ประจำปี 2560
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ว่าที่ร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธุ์
ว่าที่ร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธุ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง