การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การประเมินความคุ้มค่าในการไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และแนวทางการจัดการผลผลิตจากไส้เดือนดินแบบครบวงจร ของชุมชมไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

[EN] การประเมินความคุ้มค่าในการไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และแนวทางการจัดการผลผลิตจากไส้เดือนดินแบบครบวงจร ของชุมชมไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

0
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง