การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

[EN] การบริหารจัดการท่องเที่ยวฐานธรรมอย่างมีส่วนร่วมหมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

0
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.สนธิญา สุวรรณราช
ผศ.สนธิญา สุวรรณราช
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง