การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฐานธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

[EN] แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวฐานธรรม อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
นางสาวกนกอร ศิริฐิติ
นางสาวกนกอร ศิริฐิติ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง