การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้อำเภองาว จังหวัดลำปาง

[EN] แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตรชุมชนหลวงใต้อำเภองาว จังหวัดลำปาง

0
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง