การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ตัวกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารออมสิน 9

[EN] ตัวกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารออมสิน 9

0
-
2560
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง