การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง

[EN] ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
ด้านสังคม/ชุมชน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง