การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

[EN] การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
1500
1500
อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา
อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง