การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม

[EN] การพัฒนาทักษะการอ่านแบบ PISA ในการวิจารณ์วรรณกรรม

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
2559
ระดับชาติ
0.2
1500
1500
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง