การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] กระบวนการครูสอนคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ

[EN] กระบวนการครูสอนคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทยให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
1500
1500
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ
ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง