การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาศักยภาพการพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) กระบวนการ PDCA

[EN] การพัฒนาศักยภาพการพูดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) กระบวนการ PDCA

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
2559
ระดับชาติ
0.2
0
0
ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ
ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง