การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์บนหน้าแฟนเพจ ข้อความโดน ๆ ในเฟซบุ๊ก : ความหมายชี้บ่งเป็นนัย

[EN] การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์บนหน้าแฟนเพจ ข้อความโดน ๆ ในเฟซบุ๊ก : ความหมายชี้บ่งเป็นนัย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
2559
ระดับชาติ
0.2
0
0
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง