การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] แนวทางและความเหมาะสมในการเพิ่มโทษความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา

[EN] แนวทางและความเหมาะสมในการเพิ่มโทษความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
0
0
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์
ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง