การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความที่ปรากฎในหนังสือ เรือง ใครเอาเนยแข็งของฉันไป และ Who moved My Cheese?

[EN] การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความที่ปรากฎในหนังสือ เรือง ใครเอาเนยแข็งของฉันไป และ Who moved My Cheese?

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
2559
ระดับชาติ
0.2
0
0
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง