การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาวิธีการสอนการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้ละครจีนสำหรับเด็ก เรื่อง Home with Kids

[EN] การพัฒนาวิธีการสอนการฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใช้ละครจีนสำหรับเด็ก เรื่อง Home with Kids

รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
0
0
นางสาวจิรภัทร จอมพล
นางสาวจิรภัทร จอมพล
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง