การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กรออกเสียงภาษาจีนผ่านเกมลื่อสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน

[EN] เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กรออกเสียงภาษาจีนผ่านเกมลื่อสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน

รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
0
0
อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ
อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง