การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลำปางยุคจารีตถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์

[EN] ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลำปางยุคจารีตถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.2
0
0
ผศ.วิเชิด ทวีกุล
ผศ.วิเชิด ทวีกุล
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง