การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] A Study on Setting Time and Compressive Strength of Fly Ash Geopolymer Containing Portland Cement and Polymer-Modified

[EN] A Study on Setting Time and Compressive Strength of Fly Ash Geopolymer Containing Portland Cement and Polymer-Modified

A Study on Setting Time and Compressive Strength of Fly Ash Geopolymer Containing Portland Cement and Polymer-Modified
-
2561
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง