การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] กำลังอัดและกำลังดัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูง-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์

[EN] กำลังอัดและกำลังดัดของเถ้าลอยแคลเซียมสูง-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์

การพัฒนากำลังรับแรงอัดระยะต้นของวัสดุอัลคาไลน์จากเถ้าลอย-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และพอลิเมอร์โมดิฟายด์เพื่อเป็นวัสดุทางเลือกในงานซ่อมแซมและงานเกราท์
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
-
2561
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง