การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] อิทธิพลของวิธีการบ่มและการแทนที่กากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อการพัฒนากำลังรับแรงอัดของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์

[EN] อิทธิพลของวิธีการบ่มและการแทนที่กากแคลเซียมคาร์ไบด์ที่มีต่อการพัฒนากำลังรับแรงอัดของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์

การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยและกากแคลเซียมคาร์ไบด์สำหรับงานวัสดุก่อสร้าง
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง