การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ผลกระทบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อสมบัติทางกายภาพของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์

[EN] ผลกระทบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อสมบัติทางกายภาพของเถ้าหนักจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
2560
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง