การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาผลของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าหนักแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

[EN] การศึกษาผลของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าหนักแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง