การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย

[EN] อุดมการณ์ความเป็นหญิงในสำนวนไทย

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย ครั้งที่ 9 (The 9th Srinakharinwirot University Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย ครั้งที่ 9 (The 9th Srinakharinwirot University Research Conference) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง