การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก

[EN] บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส
ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง